गोंय तृणमूल कांग्रेस

युवा शक्ति कार्ड बद्दल

युवा शक्ति कार्ड हें एक तारणमूक्त पूर्वस्विकृत क्रेडिट कार्ड आसा जें 18-45 वर्सा मेरेनच्या गोंयकारांक 20 लाख रुपया रीण 4% व्याजदरान दितले. हें कार्ड गोंयकारांक गरज पडता तेन्ना उंचेले शिकप, कसब विकास आनी आपलो वेवसाय करपाक मेकळीक दितलें.

परत परत विचारिल्ले प्रस्न

तारणमूक्त क्रेडिट ४%व्याज दरान मेळपाक शकता.
गोंयच्या अर्थवेवस्थेची क्षमता आनी अंदाजपत्रकाची फास्की हे युवा शक्ति कार्ड येवजण चालीक लावपाची मेकळीक दिता
हें एक तारणमूक्त पूर्वस्विकृत क्रेडिट कार्ड आसा जें २० लाख रुपया रीण ४% व्याजदरान दिता.
गोंयच्या तरणाटयांक जायते विकल्प शक्य आसात:
. उंचेले शीकप
. वेवसायीक कोर्स/ प्रशिक्षण
. वेवसाय सुरु करपाक/उन्नतीकरण
सरकार स्थापन करतगेर ही येवजण सुरु जातली
युवा शक्ति कार्ड गोंयच्या तरणाट्यांच्या सक्षमीकरणाखातीर तयार केला. गोंयचे हक्क सुरक्षित करपी सगळयो येवजणों चालु आसतल्यो.